Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar/therapeut is gehouden aan de BATC beroepscode.

 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.

 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

 • De behandelaar/therapeut dient de patiënt/cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar/therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

 • De patiënt/cliënt geeft geen toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de andere personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken.

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de patiënt/cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult.

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

 • Een consult/behandeling duurt maximaal 1 uur.

 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Betaling

 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 8 dagen te zijn voldaan.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar BATC- licentienummer, AGB-code vermeldt. Ook moeten het logo van de BATC op de nota staan afgedrukt.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de  BATC . Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Optima Forma gezondheidspraktijk is voor de wkkgz aangesloten bij de CAM coöpreratie.